• Registreren
  • nl-NL
  • English (UK)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Global Wifi b.v.

 

1. Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en maken een integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveranties, en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer en aan haar gelieerde ondernemingen, alle Opdrachten en alle Overeenkomsten en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer en aan haar gelieerde ondernemingen met, voor of jegens Opdrachtgever.

1.2    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden waarvan dan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing. De nietigheid van enige bepaling laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Partijen worden alsdan geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het nietige c.q. vernietigde c.q. onredelijk bezwarende beding naar doel, strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

2. Aanbiedingen/Offertes/Prijsopgaven

2.1    Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de daarin vermelde termijn. Indien daarin een termijn ontbreekt, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de betreffende aanbieding, offerte en/of prijsopgave.

2.2    Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, in welke vorm ook, van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de inlichtingen die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer.

 

3. Aanvang, duur, opschorting en einde van de Overeenkomst

3.1    De Overeenkomst kan na verlenging voor onbepaalde tijd door iedere Partij na onderling overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien Partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van tenminste 6 maanden in acht te worden genomen. Opdrachtnemer zal wegens opzegging nimmer tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever gehouden zijn. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met handtekening retour.

3.2     Indien Opdrachtnemer een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst zijnerzijds niet nakomt dan wel zich een gebrek in de uitvoering van de Opdracht voordoet, heeft Opdrachtnemer, na door Opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld door middel van een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling het recht binnen een termijn van tenminste 60 dagen alsnog zijn verplichting na te komen dan wel het gebrek te herstellen, zonder  gehouden te  zijn  tot  betaling  van  enige  (schade)vergoeding aan  Opdrachtgever en  zonder  dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen of te (laten) ontbinden, de uitvoering van de Overeenkomst daartoe zijnerzijds op te schorten dan wel enige betaling zijnerzijds te verrekenen en/of enige korting toe te passen.

3.3    Onverminderd de aan Opdrachtnemer krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten, kan Opdrachtnemer de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

a.       Opdrachtgever dan wel diens onderneming een wezenlijke verplichting jegens Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt dan wel Opdrachtnemer gerede twijfel heeft om aan de nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever te twijfelen;

b.       ten aanzien van Opdrachtgever dan wel diens onderneming (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd en/of verleend;

c.       Opdrachtgever dan wel diens onderneming in staat van faillissement wordt verklaard;

d.       Opdrachtgever dan wel diens onderneming een schuldsanering aangaat met twee of meer van zijn crediteuren;

e.       Opdrachtgever dan wel diens onderneming de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;

f.        Op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van Opdrachtgever dan wel diens onderneming beslag wordt gelegd;

g.       Ingeval Opdrachtgever zijn onderneming aan het verkopen is, ten aanzien van zijn onderneming een besluit tot ontbinding wordt genomen, wordt vereffend of anderszins wordt beëindigd;

h.       Ingeval de zeggenschapsverhoudingen binnen Opdrachtgever aanmerkelijk veranderen;

i.        Ingeval de veiligheid van werknemers en/of vervoersmiddelen van Opdrachtnemer niet gegarandeerd kan worden in dan wel in de directe nabijheid van het (kantoor)pand van Opdrachtgever alwaar werknemers van Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst moet werken dan wel parkeren. Alle kosten verbonden aan middelen ter bescherming van de (persoonlijke) veiligheid van werknemers en/of vervoersmiddelen van Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.4.    Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever wegens beëindiging van de Overeenkomst. Ingeval van beëindiging van Overeenkomst door Opdrachtnemer worden alle vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.5.   Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in dit artikel al ter uitvoering van de Overeenkomst prestaties heeft ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Prestaties die Opdrachtnemer vóór de ontbinding ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, dienen onverkort door Opdrachtgever te worden betaald. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in dit artikel al ter uitvoering van de Overeenkomst een recht van gebruik van de Programmatuur heeft ontvangen en Opdrachtgever de betalingsverplichting te dienaangaande niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-volledig zal nakomen, kan Opdrachtnemer de Overeenkomst gedeeltelijk ontbinden en in ieder geval voor zover het recht van gebruik van de Programmatuur en de betalingsverplichting te dienaangaande betreft. Onverminderd deze ontbinding is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende welke Opdrachtgever van het recht van gebruik van de Programmatuur gebruik heeft kunnen maken.

 

4. Uitvoering Opdracht

4.1.    Opdrachtgever is zowel voorafgaand aan als tijdens de Opdracht gehouden tijdig alle documenten en materialen die Opdrachtnemer nodig heeft om de Opdracht naar behoren te verrichten, aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, alle daartoe nodige inlichtingen over feiten en/of omstandigheden die de Opdracht op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden te verschaffen en medewerking te verlenen, zonder dat hiervoor kosten door Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen onmiddellijk te verstrekken. Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan Opdrachtnemer.

4.2.                  Opdrachtnemer heeft het recht om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door (niet-) ondergeschikte hulppersonen, zonder Opdrachtgever hiertoe in te lichten en zonder dat Opdrachtgever hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid. Deze (niet-)ondergeschikte hulppersonen zijn bevoegd zich tegenover Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden te beroepen, tenzij dan uitdrukkelijk schriftelijk uitgesloten.

4.3.                  Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht apparatuur, materialen, gegevens en/of informatiedragers, in welke vorm ook, aan Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de Opdracht noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever draagt te  allen tijde het risico voor de apparatuur, materialen, gegevens of informatiedragers, in welke vorm dan ook, van Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

4.4.    Indien de Opdracht geheel of gedeeltelijk bestaat uit de verwerking van gegevens, rusten de verantwoordelijkheden op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vergelijkbare wetgeving en de wettelijke bewaartermijn op de Opdrachtgever.

4.5.    Opdrachtnemer zal ten aanzien van de informatie die wordt verkregen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kan of hoort te begrijpen de noodzakelijke geheimhouding betrachten.

4.6.    De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd tijdens de Normale Werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.7.                  Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Opdracht bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden. Aan overschrijding van een termijn kan Opdrachtgever geen recht en/of aanspraak ontlenen. Noch geeft overschrijding van een termijn Opdrachtgever een recht op opschorting, korting dan wel verrekening. Overschrijding van een termijn doet Opdrachtnemer niet in verzuim zijn.

 

5.Annulering/meerwerk

5.1.    Het annuleren van de opdracht door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Bij het annuleren van de opdracht is de Opdrachtnemer gerechtigd alle tot op dat moment verrichtte werkzaamheden en kosten in rekening te brengen, te vermeerderen met een boete van 20 % van het op dat moment totaal gefactureerde bedrag, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.2     Indien Opdrachtnemer binnen een termijn van 60 dagen niet in staat blijkt zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, hebben zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever het recht de Opdracht en/of de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever gehouden is tot betaling van enige (schade)vergoeding.

5.3.    Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de Opdracht, zal Opdrachtnemer proberen daaraan gevolg te geven, indien zulks binnen zijn mogelijkheden valt. Indien Opdrachtnemer schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is van Meerwerk wordt Opdrachtgever geacht met dit Meerwerk akkoord te gaan, tenzij Opdrachtgever binnen 3 dagen na deze melding schriftelijk bezwaar maakt. Meerwerk dat in redelijke verhouding staat tot de verstrekte opdracht staat dient te allen tijde te worden vergoed.

5.4.    Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, en de volbrenging van de Opdracht, een of meer kostprijs bepalende factoren zoals lonen, inkoopprijzen, koersen, betalingen, rechten, lasten en dergelijke aantoonbaar stijgen, of, ingeval sprake is van termijnen, een of meer kostprijs bepalende factoren gedurende die termijnen een stijging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de aan Opdrachtgever in rekening te brengen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander voor zover zulks niet bij wet verboden is, en ongeacht of de stijging voor Opdrachtnemer al dan niet ten tijde van de aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke, in welke vorm ook, voorzienbaar was.

 

6. Zekerheid

6.1.    Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek zekerheid te stellen voor alle  verplichtingen  uit hoofde van deze overeenkomst en eventuele hierna te sluiten overeenkomsten. De betreffende zekerheid kan ook gevraagd worden door aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen. Wordt de zekerheid niet gesteld of is deze onvoldoende, dan is Opdrachtnemer per direct gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele andere overeenkomsten op te schorten en over te gaan tot ontbinding, zonder tot het vergoeden van enige vorm van schade verplicht te zijn.

6.2.    Alle roerende zaken worden door Opdrachtgever geleverd onder voorbehoud van een stil pandrecht welk pandrecht wordt gevestigd tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen Opdrachtnemer nu en in de toekomst te vorderen heeft van Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook. Voor zoveel nodig verklaart Opdrachtnemer hierbij dat de geleverde zaken haar toebehoren en zij tot verpanding bevoegd is.

 

7.Levering

7.1.    De Apparatuur wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie door Opdrachtnemer of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien Opdrachtgever de Apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

7.2.    Opdrachtgever dient alle zichtbare gebreken aan, beschadigingen en afwijkingen van de (af)geleverde zaken onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden onder opgave van de aard en de omvang van het gebrek, de beschadiging c.q. de afwijking, bij gebreke waarvan de zaken geacht wordt deugdelijk te zijn afgeleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard.  Vanaf  het  moment  van  aflevering zijn  de  zaken geheel  voor  risico  van Opdrachtgever.

7.3.    Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de Apparatuur en/of de Programmatuur het door Opdrachtgever opgegeven adres bereiken. Indien Opdrachtgever zelf voor het transport van de Apparatuur en/of de Programmatuur zorgdraagt, doet hij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Opdrachtnemer van de Apparatuur en/of de Programmatuur. De Programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na de aflevering. Vanaf  het  moment  van  aflevering zijn  de  Apparatuur en/of  de  Programmatuur geheel  voor  risico  van Opdrachtgever.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

          Na levering blijft de Opdrachtnemer (leverancier) eigenaar van alle geleverde zaken zolang de Opdrachtgever iets verschuldigd is, tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten. Het is Opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarvan zij geen eigenaar is over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook. De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te bewaren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt vermoed voor Opdrachtnemer deze zaken te houden. Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet of Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Hierbij verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om de betreffende zaken in bezit te nemen en daartoe de ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden en die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

 

9. Garantie

9.1.    Indien  de  (af)geleverde Apparatuur en  Programmatuur van  derden  is  betrokken wordt  deze  uitsluitend gegarandeerd in overeenstemming met de door de desbetreffende derde aan Opdrachtnemer verleende en nagekomen garantie. De garanties gelden niet indien niet is voldaan aan de door deze derde gestelde voorwaarden m.b.t. de garantie. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Opdrachtnemer als gevolg hiervan eveneens ontheven van zijn garantieverplichtingen.

9.2.    De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer gegeven garanties is te allen tijde beperkt tot het kosteloos opsporen en herstellen van gebreken ontstaan door onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, mits zodanige gebreken binnen twee weken na aflevering/oplevering schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis is gebracht. Elke aansprakelijkheid voor schade die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Opdrachtnemer verplichtingen uit hoofde van een door Opdrachtnemer gegeven garantie niet nakomt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de extra kosten die Opdrachtgever moet maken doordat een andere partij de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en te herstellen, moet verrichten. De verplichting van Opdrachtnemer tot het opsporen en herstellen van zodanige gebreken brengt niet met zich mee dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan opschorten.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade welke veroorzaakt is door dan wel rechtstreeks verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht tot maximaal 50% van het netto factuurbedrag (ex BTW) per Opdracht dan wel tot het door de ter zake door Opdrachtnemer afgesloten verzekering gedekte bedrag, behoudens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid ten aanzien van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en derden wordt uitgesloten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en kosten welke op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, tenzij en voor zover deze schade in het desbetreffende geval op grond van de door Opdrachtnemer aangegane aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt en uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Opdrachtnemer dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die aansprakelijkheidsverzekering(en) is.

10.2   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer (af)geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen;

-         aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg  is  van  onrechtmatig handelen van  werknemers van  Opdrachtnemer die  ter  beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld en onder diens toezicht of op diens aanwijzingen werken;

-         aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

-         aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Opdrachtnemer (af)geleverde producten of diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, Programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld;

-         aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van het gebruik dat van het door Opdrachtnemer (op)(af)geleverde wordt gemaakt of voor de verwerking van gegevens, waaronder persoonsgegevens, op verzoek van Opdrachtgever;

-         aanspraken van  derden, de  belastingdienst, bedrijfsverenigingen en  uitvoeringsinstellingen daaronder begrepen, op grond van inlenen en/of ketenaansprakelijkheid.

10.3   Indien bij de Opdracht en uitvoering daarvan gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

 

11. Retentierecht/verrekening

11.1   Opdrachtnemer is gerechtigd om de afgifte van zaken van Opdrachtgever of derden uit hoofde van de Opdracht op te schorten tot op het moment dat aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst en/of andere overeenkomsten hoe genaamd ook is voldaan. Opdrachtgever doet hierbij afstand van haar beroep retentie.

11.2. Opdrachtnemer is gerechtigd al hetgeen zij uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst hoe genaamd ook te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever hoe genaamd ook te vorderen mocht hebben. De verrekeningsbevoegdheid komt mede toe aan alle de aan Global Wifi b.v.. gelieerde ondernemingen waaronder, Weerts Technology B.V. en Jugoma Beheer B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan te verrekenen.

 

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1   Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Opdrachtnemer uit zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever zal zijn ontslagen. Opdrachtgever geeft nu al voor dan toestemming voor deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle door Opdrachtnemer voor bedoelde overdracht noodzakelijke geachte (feitelijke) medewerking te verlenen. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst(en) over te dragen of rechten met een beperkt recht te bezwaren.

 

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

           Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Roermond is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. Toepasselijkheid van Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.